GDPR

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
internetový obchod spirit company, s.r.o.

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“ alebo „internetový obchod“) umiestne-ného na doméne www.spiritcompany.sk (ďalej len „internetová doména“) je:

spirit company, s.r.o.

sídlo: 17 Novembra 32, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 504 352 48
DIČ: 212 034 5689
IČ DPH: SK2120345689
e-mail: info@spiritcompany.sk

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spirit company s. r. o., so sídlom 17. novembra 32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 504 352 48 (ďalej len: "prevádzkovateľ").

1. Čo sú osobné údaje
Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu.

Medzi osobné údaje okrem kontaktných údajov fyzických osôb patrí aj IP adresa, môžu nimi ďalej byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z.. a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR").


2. Čo je spracovanie osobných údajov
Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupnením, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, používaním, prenosom, šírením, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
V prípade, že využívate naše webové stránky, môžeme zhromažďovať údaje o vašich návštevách našich webových stránkach a využívaní našich služieb. Tieto dáta zahŕňajú vašu IP adresu, správanie na webových stránkach www.spiritcompany.sk a ich využitie.

Tieto informácie získavame automatizovane prostredníctvom „cookies“ alebo pomocou trackovacích technológií, pretože vám chceme poskytovať čo najlepšie služby a obsah.

Odoslaním údajov pri vytváraní objednávky alebo registrácií vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov.
Osobné údaje sa spracovávajú za účelom plnenia kúpnej zmluvy a náležitostí z nej plynúcich v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ alebo za účelom zasielania správ o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.spiritcompany.sk sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Svoj súhlas udeľujete na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek písomnou formou.

4. Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené
Osobné údaje môžu byť sprístupnené externých dopravcom, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na bezproblémové doručenie tovaru.

Sme oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom podľa zákona.

Osobné údaje môžu byť odovzdávané spracovateľovi The Rocket Science Group, LLC, ktorý prevádzkuje službu pre evidenciu a odosielanie e-mailov Mailchimp a spracúva údaje len v súlade s mandátmi a pokynmi predávajúceho.
Osobné údaje (cookies) odovzdávame spoločnosti Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technológií. K údajom majú prístup naši spolupracovníci (napr. zákaznícky servis, online podpora, technická podpora).

Ak sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo iných spracovateľov, aby sme uľahčili a zdokonalili spracovanie, sľubujeme, že na spracovateľa bude klásť minimálne rovnaký nárok na bezpečnosť a kvalitu spracovania, ako v čase prijatia týchto zásad.

5. Vaše práva
Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame (bezplatne jedenkrát za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplne, môže požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR) alebo vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR).


6. Čestné prehlásenie
Nepracujeme sa žiadnymi citlivými osobnými údajmi, tj. osobnými údajmi, ktoré vypovedajú o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, o náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, o zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov, genetické údaje subjektu údajov, či biometrické údaje.

Umožňujeme výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa informačného systému a spracovávateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.


7. Záverečné ustanovenia
Pokračovaním užívania našich stránok vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste sa boli uzrozumený(-a) so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli správne informovaný(-á) o spracovaní vašich osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu zásady ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.